Política de protecció de dades

1. Política de privadesa

Consultoria Koymark informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels  usuaris  i  clients  que  puguin  ser recaptades per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Consultoria Koymark garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa.


2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Consultoria Koymark té el deure d'informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit,  Consultoria Koymark serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn Consultoria Koymark informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de Consultoria Koymark, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Consultoria Koymark.


3. Comunicació d'informació a tercers

Consultoria Koymark informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Consultoria Koymark disposi del consentiment exprés de l'usuari.


4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Consultoria Koymark, els usuaris podran exercir els  drets d'accés, rectificació, cancel·lació i  oposició  d'acord  amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:  Consultoria Koymark, Doctor Reig, 32, 08850-Viladecans (Barcelona) o a l'adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

telefono93 290 67 67

movil600 64 08 20

info@consultoriakoymark.com

Dr. Reig, 32
08840 - Viladecans (Barcelona